Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o dane osobowe użytkowników serwisu oraz szanując ich prawo do prywatności, Let’s Board Joanna Rajewska z siedzibą przy ul. Zygmunta Noskowskiego 2/9, 61-704 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, posługująca się numerami NIP 783-14-59-348 i REGON 300008191 — wprowadza niniejszą „Politykę prywatności”.

§ 1
Cele i zasady związane z Polityką prywatności

 1. Let’s Board Joanna Rajewska przywiązuje ogromną wagę do tego, by klienci i użytkownicy korzystający z niniejszego serwisu mieli pewność, że ich dane osobowe są chronione w rzetelny i zgodny z prawem sposób, dlatego podejmuje wszelkie działania na rzecz należytego zabezpieczania informacji o osobach trafiających do tego miejsca. Nie tylko gwarantuje standardy przyjęte ustawowo, ale równocześnie systematycznie pracuje nad ich podnoszeniem.
 2. Przyjęta Polityka prywatności znajduje pełne odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawa, ponieważ uwzględnia regulacje wynikające między innymi z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1422, z późn. zm.), działu VII ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182, z późn. zm.) oraz prawa wspólnotowego, między innymi dotyczącego używania tzw. „cookies”.
 3. Niniejsza Polityka prywatności ma za zadanie informować wszystkich użytkowników serwisu, jak Let’s Board Joanna Rajewska zbiera i korzysta z przekazywanych danych (i w jakim celu), kiedy może przekazać je osobom trzecim, jakie stosuje środki zabezpieczenia przed dostaniem się wspomnianych danych w niepowołane ręce i co może zrobić użytkownik, który nie czuje się w pełni usatysfakcjonowany stosowanymi metodami ochrony.

 

§ 2
Zakres obowiązywania Polityki prywatności

 1. Polityka prywatności obowiązuje wyłącznie w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.trickboardpolska.pl, w każdej wersji językowej.
 2. Let’s Board Joanna Rajewska może zamieszczać na wskazanej stronie odnośniki do innych serwisów internetowych, które powadzi, ale także do stron zewnętrznych. O ile Let’s Board Joanna Rajewska zależy na realizowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w swoich serwisach, o tyle nie może zagwarantować, że właściciele (administratorzy) powiązanych stron internetowych kierują się identycznymi zasadami, Let’s Board Joanna Rajewska nie ma bowiem żadnego wpływu na kreowanie przez nich własnych polityk prywatności oraz polityki cookies. Dlatego też zaleca użytkownikom, by za każdym razem zapoznawali się z regułami obowiązującymi na stronach, do których linki znajdują się w niniejszym serwisie.
 3. Co do zasady Let’s Board Joanna Rajewska nie udostępnia miejsca w swoim serwisie internetowym innym podmiotom, np. w celu reklamowym czy ogłoszeniowym. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, Let’s Board Joanna Rajewska, podobnie jak w przypadku wskazanym w ust. 2, nie będzie mogła zapewnić, że właściciele (administratorzy) wskazanych stron przestrzegają obowiązujących przepisów i należycie dbają o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach. W takim przypadku również trzeba zapoznać się z polityką prywatności oraz polityką cookies prezentowanymi w tych serwisach.

 

§ 3
Zbieranie, przetwarzanie i gromadzenie danych o użytkownikach

 1. Przeglądanie serwisu internetowego www.trickboardpolska.pl nie wymaga przekazywania przez odwiedzającego żadnych danych osobowych.
 2. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Let’s Board Joanna Rajewska może, w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nim a użytkownikiem, przetwarzać następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL, a gdy numer ten nie został nadany — numer paszportu, dowodu osobistego, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres zameldowania na pobyt stały;
  • adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres wskazany jako adres zameldowania;
  • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego;
  • adres elektroniczny.
 3. Przetwarzanie innych danych osobowych niż wymienione w ust. 2 jest dopuszczalne, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.
 4. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Let’s Board Joanna Rajewska może przetwarzać po zakończeniu korzystania z usług w ramach serwisu te dane osobowe, które są:
  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na ich rzecz przez Let’s Board Joanna Rajewska, za zgodą użytkownika;
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Let’s Board Joanna Rajewska może uzależniać realizację poszczególnych usług oferowanych na swojej stronie internetowej od podania przez użytkownika wskazanych informacji o sobie. W takim przypadku jednak każdorazowo określa, czy dane są rzeczywiście niezbędne do zrealizowania usługi czy też ich przekazanie przez korzystającego ma charakter fakultatywny i dobrowolny — np. wysłanie formularza kontaktowego wymaga obligatoryjnego podania nazwiska lub pseudonimu oraz adresu e-mail, natomiast otrzymywanie newslettera – adresu e-mail.

 

§ 4
Przekazywanie danych osobom trzecim

 1. Let’s Board Joanna Rajewska oświadcza, że nie przekazuje informacji o użytkownikach swojego serwisu internetowego żadnym osobom trzecim, a w szczególności nie udostępnia danych osobowych chronionych prawem, uzyskanych w trakcie korzystania z usług. Let’s Board Joanna Rajewska współpracuje jednak z zewnętrznymi usługodawcami, o czym szerzej w § 6.
  Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Let’s Board Joanna Rajewska, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych, jednak wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w umowie.
 2. Ponadto Let’s Board Joanna Rajewska może przekazywać jakiekolwiek informacje o użytkownikach tylko w przypadku, gdy:
  • osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę;
  • obowiązek ich przekazania wynika z obowiązujących przepisów prawa (np. przy kontroli dokonywanej przez pracownika upoważnionego przez GIODO);
  • wystąpi z takim żądaniem uprawniony podmiot, w tym organ władzy państwowej (np. policja, prokurator).

 

§ 5
Sposób gromadzenia danych

 1. Podanie adresu e-mail w pozycji „Newsletter” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez użytkownika informacji elektronicznych od Let’s Board Joanna Rajewska, w tym informacji o charakterze handlowym. Dane do bazy newslettera są dodawane zgodnie z zasadą „double opt-in”, czyli po akceptacji potwierdzenia wysłanego na podany adres e-mail.
 2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na automatyczne zbieranie informacji wynikających z analizy logów dostępowych (informacje te w żaden sposób nie pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika, gdyż nie są połączone z danymi osobowymi, w tym adresami e-mail wykorzystywanymi w newsletterze!). Służą one diagnozowaniu problemów związanych z dostępem do serwisu, pracą serwera, dokonywania naruszeń przez osoby nieuprawnione.
 3. Na podstawie powyższych danych Let’s Board Joanna Rajewska analizuje również zachowania użytkowników w swoim serwisie internetowym w celu poprawienia funkcjonalności strony i ulepszenia oferowanych usług, jak również personalizacji serwisu. Let’s Board Joanna Rajewska zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości serwisu przez użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania czy numer IP komputera.
 4. Informacje te są również wykorzystywane w celach statystycznych, pozwalających uzyskać między innymi dane demograficzne (np. o miejscu, skąd korzystano z serwisu, narodowości korzystającego etc.). W oparciu o nie są sporządzane zbiorcze zestawienia o ogólnym charakterze, które pozwalają określić chociażby popularność serwisu w wybranych grupach społecznych — mogą one zostać przekazane osobom trzecim przez Let’s Board Joanna Rajewska w ramach współpracy, dotyczącej np. zwiększenia oglądalności strony internetowej.
 5. W celach wskazanych w ust. 4 Let’s Board Joanna Rajewska może również przeprowadzać ankiety wśród swoich użytkowników, by uzyskać dane profilowe (np. wiek, wykształcenie, zawód, informacje o zarobkach). Wypełnienie ankiety i ujawnienie danych w niej wskazanych jest zawsze dobrowolne. Ankiety w każdym przypadku są przetwarzane w sposób anonimowy i służą tworzeniu zbiorowego wizerunku użytkowników korzystających z serwisu.

 

§ 6
Korzystanie z usług zewnętrznych dostawców technologii

 1. Let’s Board Joanna Rajewska na chwilę obecną korzysta z usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców technologii, takich jak Google oraz Facebook — w celu prowadzenia działań promocyjnych, dostosowywania serwisu do oczekiwań użytkowników oraz pozycjonowania strony w wynikach wyszukiwania.
 2. W związku z korzystaniem z usług Google’a Let’s Board Joanna Rajewska informuje, że:
  • korzysta z funkcji reklamowych Google Analytics, takich jak remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja z platformą DoubleClick, raporty zainteresowań i danych demograficznych;
  • Google Analytics zbiera dane o ruchu użytkowników między innymi za pomocą plików cookies dotyczących reklam Google oraz anonimowych identyfikatorów;
  • w żaden sposób nie umożliwia połączenia danych osobowych swoich użytkowników z anonimowymi informacjami gromadzonymi dzięki funkcjom Google;
  • każdy użytkownik może wyłączyć opcje reklamowe stosowane przez Google’a za pomocą ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych, jak również narzędzi blokowania reklam, które znajdują się pod adresem internetowym https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/, a także https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=pl&sig=ACi0TCib6wzPoyiktC_MfJCiVci3Q0WYZqJmNyHPGmy4o5VVd4c-Uew6LjJA5iXiqyaLuWKq6DAnb1qwUkv63vSGPXynbuB3_CxA47RBQw3mCVn7L2hgcvOAtHfvDb_HBPcJ82k9OH7BPpy2kqlTTbknlRAVcMndz8roDxmGwoS1A98QktpIGvk#display_optout oraz http://www.networkadvertising.org/choices/.
 3. Let’s Board Joanna Rajewska, korzystając z usług Google oraz Facebooka, może wyświetlać w internecie ogłoszenia dotyczące serwisu, które bazują na zainteresowaniach oraz lokalizacji swoich użytkowników (remarketing). W tym zakresie Let’s Board Joanna Rajewska:
 4. Let’s Board Joanna Rajewska, korzystając z usług Google oraz Facebooka, może wyświetlać w internecie ogłoszenia dotyczące serwisu, które bazują na zainteresowaniach oraz lokalizacji swoich użytkowników (remarketing). W tym zakresie Let’s Board Joanna Rajewska:
  • nie kojarzy informacji umożliwiających identyfikację osób z listami remarketingowymi, plikami cookie, plikami danych lub innymi anonimowymi danymi;
  • nie kojarzy informacji służących do kierowania, takich jak dane demograficzne lub lokalizacja, z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osób, zebranymi za pomocą reklamy lub jej strony docelowej;
  • nie udostępnia żadnych danych umożliwiających identyfikację osób za pomocą tagu remarketingowego lub plików danych o produktach Let’s Board Joanna Rajewska;
  • nie przesyła dokładnej informacji o lokalizacji bez zgody użytkowników;
  • podczas tworzenia list remarketingowych nie korzysta z żadnych poufnych informacji o użytkownikach, takich jak: udział w czynnościach dla dorosłych lub zainteresowanie nimi, zachowania seksualne lub orientacja seksualna, informacje rasowe lub etniczne, przynależność polityczna i związkowa, religia lub inne wierzenia, niekorzystny status finansowany, zdrowie lub informacje zdrowotne, informacje o dzieciach poniżej 13 roku życia, popełnienie lub podejrzenie popełnienia przestępstwa;
  • nie przechowuje i nie zbiera informacji o dzieciach poniżej 13 roku życia;
  • treść ogłoszeń tworzonych przez Let’s Board Joanna Rajewska nie sugeruje znajomości danych umożliwiających identyfikację osób lub danych poufnych;
  • nie promuje w plikach danych produktów, które należą do kategorii poufnych;
  • nie modyfikuje ani nie ukrywa etykiet powiadomień zamieszczanych w reklamach przez Google’a, na jakich listach remarketingowych znajduje się użytkownik;
  • nie tworzy ani list remarketingowych, ani reklam, które docierają do użytkowników za pośrednictwem niedozwolonych sposobów.
 5. W związku z korzystaniem z usług Facebooka Let’s Board Joanna Rajewska informuje, że:
  treści zamieszczane na Facebooku są zgodne z zasadami obowiązującymi w serwisie;

  • ogłoszenia i wpisy nie zawierają fałszywych, mylących, wprowadzających w błąd informacji lub zwodniczych treści, jak również nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;
  • nie tworzy w trakcie przeprowadzania działalności na Facebooku reklam zawierających dźwięk lub animacje flash odtwarzane automatycznie, aluzje seksualne czy skojarzenia z tematami politycznymi, obrażających i prowokujących użytkowników; zapewnia również, że reklamy nie naruszają praw osób trzecich;
  • dane zgromadzone, uzyskane lub otrzymane w związku z przeglądaniem treści na Facebooku, w tym w ramach ich wyświetlania przez Facebooka w ustalony sposób, nie są pozyskiwane ani wykorzystywane przez jakiekolwiek inne podmioty niż Let’s Board Joanna Rajewska;
  • dane związane z treściami zamieszczanymi na Facebooku nie są wykorzystywane w jakimkolwiek celu (w tym do zmiany grupy docelowej, łączenia danych w celu prowadzenia kampanii promujących, umożliwiania korzystania z zastosowanych rozwiązań lub przekierowywania za pomocą znaczników) innym niż do wykorzystywania zbiorczych lub zanonimizowanych danych do oceny wyników i skuteczności docierania z przekazem do użytkowników Facebooka. Kryteria grupy docelowej wykorzystywane do ukierunkowywania treści na Facebooku pod kątem potrzeb potencjalnych odbiorców nie są w żadnym wypadku wykorzystywane do tworzenia lub rozbudowywania profili użytkowników, w tym profili powiązanych z dowolnymi mechanizmami identyfikującymi urządzenie przenośne lub innymi mechanizmami identyfikującymi umożliwiającymi identyfikację dowolnego konkretnego użytkownika, przeglądarki, komputera lub urządzenia;
  • może korzystać z informacji otrzymanych bezpośrednio od użytkowników, jeśli zostali o tym wyraźnie poinformowani oraz wyrazili zgodę i jeśli jest to zgodne ze stosownymi przepisami i standardami branżowymi;
  • ani bezpośrednio, ani pośrednio nie przekazuje lub sprzedaje danych pozyskanych w trakcie korzystania z usług Facebooka do jakichkolwiek sieci reklamowych, platform wymiany danych reklamowych, brokerów baz danych ani innych stron, jak również nie przekazuje ich stronie trzeciej, która później mogłaby przekazać je do sieci reklamowej.

 

§ 7
Polityka cookies

 1. Let’s Board Joanna Rajewska w swoim serwisie internetowym stosuje tzw. cookies („ciasteczka”) – informacje zapisywane przez serwery na komputerze, telefonie, tablecie użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia końcowego. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie;
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (np. po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostarczania użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Let’s Board Joanna Rajewska w swoim serwisie może stosować pliki cookies w następujących kategoriach zastosowań:
  • ustawienia — w tych plikach cookies przechowywane są informacje pozwalające na zmianę zachowania lub wyglądu witryny, na przykład jej wersji językowe użytkownika. Ułatwiają też zmianę wielkości tekstu, kroju czcionki i innych elementów, które można spersonalizować na stronie internetowej;
  • lokalizacja — te pliki cookies umożliwiają dopasowanie treści do lokalizacji;
  • bezpieczeństwo — te pliki cookies służą do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ochrony danych użytkownika przed dostępem osób niepowołanych;
  • procesy i wydajność — pliki cookies tego rodzaju umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji. Obejmuje to m.in. nawigację po stronach czy dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie witryny;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
  • analityka — wykorzystywane głównie przez Google Analytics. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookies w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny tag pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą jednak w każdym czasie mogą zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień w zakresie cookies oznacza, że zostaną one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszego serwisu internetowego. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujące z serwisem platformy, firmy badawcze oraz innych dostawców platform multimedialnych.

 

§ 8
Środki bezpieczeństwa

 1. Let’s Board Joanna Rajewska na bieżąco kontroluje, czy środki stosowane w celu zabezpieczania danych osobowych i informacji o użytkownikach są odpowiednie, wystarczające i prawidłowo używane. Ponadto zapewnia, że będzie starać się ulepszać wykorzystywane metody, by odwiedzający serwis internetowy mieli jeszcze lepsze gwarancje należytej ochrony.
 2. Serwery i komputery są zabezpieczone technicznie przed utratą danych i informacji, jak również dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, które mogłyby wykorzystywać je niezgodnie z przeznaczeniem lub modyfikować poza kontrolą użytkownika.
 3. Let’s Board Joanna Rajewska zależy, aby jak najmniejsza liczba jego pracowników miała dostęp do danych osobowych użytkowników i klientów, jednak w związku ze świadczeniem usług na ich rzecz oraz wykonywaniem obowiązków pracowniczych niekiedy jest to niezbędne. Osoby te znają zasady postępowania w zakresie ochrony danych osobowych i zostały zobowiązane do ich stosowania.

 

§ 9
Zmiana lub usunięcie danych

 1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych użytkownik jest zobowiązany uaktualnić swoje dane osobowe na spersonalizowanym profilu w serwisie, jeżeli taki posiada. W razie niedopełnienia tego obowiązku przez użytkownika Let’s Board Joanna Rajewska nie ponosi odpowiedzialności za szkody i niedogodności, jakie mogą wyniknąć z tego tytułu.
 3. Let’s Board Joanna Rajewska zapewnia użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych na wyraźne żądanie, wyrażone w treści listu elektronicznego lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link dołączany do newslettera. Mogą one również zostać usunięte na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Let’s Board Joanna Rajewska może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli użytkownik nie uregulował wszystkich należności z tytułu usług lub naruszył zasady korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 5. Danych zbieranych automatycznie nie można ani poprawić, ani usunąć.

 

§ 10
Zmiana Polityki prywatności

 1. Z biegiem czasu mogą pojawić się okoliczności, które będą powodowały konieczność zmiany niniejszej Polityki prywatności. Najczęściej będą się wiązały z:
  • postępem technologicznym;
  • zmianą sposobu korzystania z serwisu;
  • zmianą dotychczas obowiązujących przepisów;
  • wprowadzeniem nowych regulacji prawnych;
  • rozstrzygnięciami organów władzy publicznej, np. GIODO lub Prezesa UOKiK, orzeczeniami sądów powszechnych etc.
 2. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach Polityki prywatności na tej stronie.

 

§ 11
Kontakt z administratorem serwisu

 1. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z administratorem serwisu, by uzyskać informacje, czy i w jaki sposób Let’s Board Joanna Rajewska wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do administratora serwisu w celu realizacji przysługujących mu uprawnień, o których mowa w § 8.
 3. Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z administratorem info@letsboard.stronazen.pl